УСЛУГИ


какво предлагаме

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност. Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи. Изготвяне и представяне в НАП на справки. Декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета. Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите. Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки. Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски. Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета. Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ. Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети. Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети. Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО. Изготвяне и представяне на годишни статистически отчети за Националния статистически институт.

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ

Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията. Регистрация по ЗДДС. Инспекция по труда. Агенция по финансово разузнаване. Комисия за защита на личните данни. Национален осигурителен институт. Данъчен Адрес. Други.

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Консултация за данъчно планиране на дейността. Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка. Консултации отностно легално оптимизиране на данъците. Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси. Консултации по валутното законодателство. Консултиране и съдействие при регистриране на компания. Консултации относно измененията на законовата и нормативна база и други.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации. Подготовка на платежни нареждания за данъци. Подготовка на данъчни справки и уведомления. Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация. Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки (общи, тематични и насрещни). Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Събиране на документи от офиса на клиента. Подаване на документи към различни институции. Издаване на актуални състояния. Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения. Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента. Изготвяне на договори и други документи.